Contact

Address: Burgemeester de Kempenaerstraat 32, 2252 VM Voorschoten.
General e-mail: info@opendoorukraine.nl
Coordinator for Humanitarian Affairs: Beja Kluiters-Albers e-mail

Coordinator for Economic Affairs & Reconstruction: Hans Wesseling e-mail
Coordinator for Cultural & Civil Society Affairs, communication & website: Diederik Kramers e-mail

Secretary: Anna Botsvine